Meester Schoeters Guido treedt op als erkende schuldbemiddelaar.

Doel

De procedure collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die in het leven werd geroepen voor het oplossen van overmatige schulden van natuurlijke personen die geen zelfstandige handels- of ondernemingsactiviteit uitoefenen.

 

Het doel van de procedure collectieve schuldenregeling bestaat erin om, enerzijds, in de mate van het mogelijke (een gedeelte van) de schuld af te betalen en anderzijds voldoende leefgeld te voorzien om een menswaardig leven te kunnen leiden.

Opstart procedure / kosten

Voor het opstarten van een procedure collectieve schuldenregeling dient een verzoekschrift te worden ingediend bij de Arbeidsrechtbank.

Het opstellen van het verzoekschrift is kosteloos indien u recht heeft op een pro-Deoadvocaat.

Hoe verloopt het​

Na de opstart van een collectieve schuldenregeling zal de schuldbemiddelaar de schulden overzichtelijk bundelen en een afbetalingsplan opstellen om de schulden (volledig of gedeeltelijk) terug te betalen.

De voortdurende druk van schuldeisers en gerechtsdeurwaarders valt hierdoor weg.

Uw inkomsten worden overgeschreven op een op uw naam geopende rubriekrekening bij uw schuldbemiddelaar die hiermee de nodige betalingen doet waaronder uw leefgeld.

In samenspraak met de schuldbemiddelaar wordt het leefgeld bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de gezinssamenstelling, de inkomsten en de uitgaven.

De maximale duurtijd van een schuldbemiddelingsprocedure is beperkt tot 7 jaar.

Na afloop van de collectieve schuldenregeling kan u terug schuldenvrij door het leven.