1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke BV Advocaat Guido Schoeters met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Sint-Simonstraat 6, met ondernemingsnummer 0865591970 en als contactpersoon voor de verwerking de heer Guido Schoeters, advocaat.schoeters@telenet.be.


2. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben. In de interactie met overheden, deurwaarders, actoren van justitie, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt. De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS, GUIDO SCHOETERS worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor BV Advocaat Guido Schoeters niet.


4. DUUR VAN DE VERWERKING

BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS, GUIDO SCHOETERS bewaren de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die hen worden toevertrouwd. Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers. BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS, GUIDO SCHOETERS bevestigen dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS, GUIDO SCHOETERS is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.


5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS heeft, overeenkomstig Artikels 24 en 28 GDPR, veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).


6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS, GUIDO SCHOETERS EN ANKE SCHOETERS van uw persoonsgegevens maken.


6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS, GUIDO SCHOETERS EN ANKE SCHOETERS. Daarnaast hebt u steeds het recht om BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS, GUIDO SCHOETERS EN ANKE SCHOETERS te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.


6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS, GUIDO SCHOETERS in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.


6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS, GUIDO SCHOETERS EN ANKE SCHOETERS daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar advocaat.schoeters@telenet.be, per post naar Sint Simonstraat 6, 9050 Gentbrugge, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.


6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door BV ADVOCAAT GUIDO SCHOETERS, GUIDO SCHOETERS evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


6.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


7. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 23.09.2023